Klu­si­ko­va galerie

Vítej­te u mě v gale­rii! Před nedáv­nem jsem zjis­til, že by se mi něja­ká onli­ne gale­rie hodi­la — zkou­šel jsem různá mož­ná i nemož­ná řeše­ní, ale nako­nec jsem dospěl k názo­ru, že co si člo­věk sám neudělá…

Inu nasa­dil jsem Wor­d­Press 4 (září 2014), modu­ly pro gale­rii a je to. Výho­dou je, že mám neo­me­ze­ný hos­ting (s hvěz­dič­kou), tak­že si sem mohu oprav­du dávat gale­rie, jak se mi jen zlíbí.

Uží­vej­te si tedy míst­ní obráz­ky, dou­fám, že se vám budou líbit a že zdej­ší sys­tém bude pocho­pi­tel­ný i pro ostat­ní lidi, nejen pro mě 🙂 Hez­ký den všem.

Posled­ní galerie

Pár náhod­ných obrázků

Napsat komentář