Euro­Track Simu­la­tor 2

Vcel­ku zají­ma­vá „hrač­ka“, má to dost much (včet­ně pro­gra­má­tor­ských), ale nic tako­vé­ho, že by to bylo nehra­tel­né 😉 A je to poměr­ně i návy­ko­vé, i když se to nezdá 😉 😉

Nej­vět­ší nevý­ho­dou pro mě je tam nere­a­li­ta „obcho­du“ — např. že kami­ó­ňá­ci berou 300 Kč / kilo­me­tr, fir­my pla­tí 1,5 mega za pře­voz prázd­ných bare­lů z Pra­hy do Lon­dý­na a tak — pros­tě obchod je tu moc snad­ný, pro­to­že má člo­věk pros­tě pořád hod­ně peněz. Zase prav­da, za pře­kro­če­ní rych­los­ti je poku­ta 15 tisíc, no 😉 Tohle by chtě­lo troš­ku doladit.

A pak nevím, kdo to vyrá­bí — jest­li Ame­ri­ča­ni či kdo, ale sjezdy jsou šíle­ně nere­ál­ný, v Evro­pě se málo­kdy a málo­kde pou­ží­vá sjezd pří­mo z pru­hu (tedy že je tře­ba 3proudá dál­ni­ce, pra­vej proud najed­nou sje­de někam do háje), vět­ši­nou se pou­ží­vá odbočovací/​připojovací pruh (i když neří­kám, že se nepo­u­ží­va­jí vůbec, ale tady je to 80 % času, což mi při­jde nereálný).

Ale jinak je to dost fajn 😉

Pokra­čo­vá­ní tex­tu Euro­Track Simu­la­tor 2

Socialisticko/​Liberální Němec­ko (Demo­cra­cy 3)

Aby bylo jas­no — pří­běh je tako­vý, že jsem „dostal“ pod ruku zadlu­že­né Němec­ko s podiv­ný­mi naří­ze­ní­mi a regu­la­ce­mi imple­men­to­va­ný­mi v záko­nech 😉 Má ces­ta byla tedy jas­ná — vytvo­řit kapi­ta­lis­tic­ký ráj na zemi.

roblém byl ten, že pokud bych zru­šil růz­né daně, hned bych se ješ­tě více zadlu­žil — a to jsem si nemohl dovo­lit. Začal jsem pro­to regu­lo­vat kde co, kapi­ta­lis­tům a libe­rá­lům se to samo­zřej­mě nelí­bi­lo, ale co se dalo dělat. V poza­dí už jsem však pod­po­ro­val výzkum a sou­kro­mé nemoc­ni­ce, sou­kro­mé ško­ly, sou­kro­mé domy pro seni­o­ry, pri­vát­ní důcho­do­vý pro­gram atd. Po prv­ních jakž-takž vyhra­ných vol­bách jsem se tedy dal do oprav­do­vé prá­ce — vyhá­zel jsem půl­ku minis­trů a nahra­dil je těmi, kte­ré jdou „za stej­nou věcí“. V momen­tě, co se vyrov­nal stát­ní dluh, začal jsem vypí­nat postup­ně růz­né daně (dědic­ká, z majet­ku, z toho či ono­ho…) a zapí­nal růz­né služ­by a pod­půr­né pro­gra­my pro kapi­ta­lis­ty — např. „stra­ven­ky“ do Nemoc­ni­ce, soci­ál­ní pro­gram pro nej­chud­ší (aby do těch sou­kro­mých ško­ly moh­ly tře­ba děti cho­dit) atd. Nyní jsem čtvrt­let­ně v zis­ku 30 Mld $ (hra všech­no pře­vá­dí na dola­ry, před­stav­te si tam tře­ba Eypa :-D)

Pár obráz­ků z toho­to mého němec­ké­ho ráje níže 😉 U obráz­ků jsou popis­ky, kte­ré vidí­te po okra­jích dole během prohlížení 🙂

Pokra­čo­vá­ní tex­tu Socialisticko/​Liberální Němec­ko (Demo­cra­cy 3)