Výlet na Šuma­vu, únor 2023

V úno­ru 2023 jsme s Hanič­kou vyra­zi­li na malý výlet na Šuma­vu a do blíz­ké­ho oko­lí, zapřáh­li jsme kara­van a vyrazili. 

Všech­ny fot­ky (úpl­ně všech­ny, ne jen ten­to výběr) ke sta­že­ní pod pří­spěv­kem níže 🙂

Pokra­čo­vá­ní tex­tu Výlet na Šuma­vu, únor 2023

Euro­Track Simu­la­tor 2

Vcel­ku zají­ma­vá „hrač­ka“, má to dost much (včet­ně pro­gra­má­tor­ských), ale nic tako­vé­ho, že by to bylo nehra­tel­né 😉 A je to poměr­ně i návy­ko­vé, i když se to nezdá 😉 😉

Nej­vět­ší nevý­ho­dou pro mě je tam nere­a­li­ta „obcho­du“ — např. že kami­ó­ňá­ci berou 300 Kč / kilo­me­tr, fir­my pla­tí 1,5 mega za pře­voz prázd­ných bare­lů z Pra­hy do Lon­dý­na a tak — pros­tě obchod je tu moc snad­ný, pro­to­že má člo­věk pros­tě pořád hod­ně peněz. Zase prav­da, za pře­kro­če­ní rych­los­ti je poku­ta 15 tisíc, no 😉 Tohle by chtě­lo troš­ku doladit.

A pak nevím, kdo to vyrá­bí — jest­li Ame­ri­ča­ni či kdo, ale sjezdy jsou šíle­ně nere­ál­ný, v Evro­pě se málo­kdy a málo­kde pou­ží­vá sjezd pří­mo z pru­hu (tedy že je tře­ba 3proudá dál­ni­ce, pra­vej proud najed­nou sje­de někam do háje), vět­ši­nou se pou­ží­vá odbočovací/​připojovací pruh (i když neří­kám, že se nepo­u­ží­va­jí vůbec, ale tady je to 80 % času, což mi při­jde nereálný).

Ale jinak je to dost fajn 😉

Pokra­čo­vá­ní tex­tu Euro­Track Simu­la­tor 2

Výmě­na roz­vo­dů a opra­va těs­ně­ní hla­vy na Rove­ru 416 SI

Psal jsem o tom i na svém webu věno­va­né­mu Rove­ru, ale když je to tady ta gale­rie, proč to sem nevra­zit taktéž 🙂

Pokra­čo­vá­ní tex­tu Výmě­na roz­vo­dů a opra­va těs­ně­ní hla­vy na Rove­ru 416 SI