Eli­te Dan­ge­rous: Hori­zons

Začal jsem „pro­zkou­má­vat“ tutu super hru, uvi­dí­me, jak se vyda­ří 🙂

No a tak jak šel čas, samo­zřej­mě jsem hrál dál a dál… tady jsou dal­ší scre­e­ny 😉 😉

No a ješ­tě jsem si dal troš­ku love­ní šutří­ků 😉 😉

Nová Mam­ba

Nako­nec jsem si poří­dil novou Mam­bu 😉 Když to srov­nám s Lan­ce­lo­tem, je to o dost rych­lej­ší, ale ne tolik bez­peč­né, spí­še je to tako­vé malé nená­pad­né (byť čer­ve­né) píchát­ko, Lan­ce­lot má zase lep­ší ští­ty a mož­nou výba­vu. Těž­ký výběr… zatím ale zůstá­vám s Lan­ce­lo­tem, tedy 🙂

Dal­ší Ana­con­da!

Nazrál čas si pros­tě poří­dit dal­ší „con­du“ — tak tady je 😉 😉

Euro­Track Simu­la­tor 2

Vcel­ku zají­ma­vá „hrač­ka“, má to dost much (včet­ně pro­gra­má­tor­ských), ale nic tako­vé­ho, že by to bylo nehra­tel­né 😉 A je to poměr­ně i návy­ko­vé, i když se to nezdá 😉 😉

Nej­vět­ší nevý­ho­dou pro mě je tam nere­a­li­ta „obcho­du“ — např. že kami­ó­ňá­ci berou 300 Kč / kilo­me­tr, fir­my pla­tí 1,5 mega za pře­voz prázd­ných bare­lů z Pra­hy do Lon­dý­na a tak — pros­tě obchod je tu moc snad­ný, pro­to­že má člo­věk pros­tě pořád hod­ně peněz. Zase prav­da, za pře­kro­če­ní rych­los­ti je poku­ta 15 tisíc, no 😉 Tohle by chtě­lo troš­ku dola­dit.

A pak nevím, kdo to vyrá­bí — jest­li Ame­ri­ča­ni či kdo, ale sjezdy jsou šíle­ně nere­ál­ný, v Evro­pě se málo­kdy a málo­kde pou­ží­vá sjezd pří­mo z pru­hu (tedy že je tře­ba 3proudá dál­ni­ce, pra­vej proud najed­nou sje­de někam do háje), vět­ši­nou se pou­ží­vá odbočovací/​připojovací pruh (i když neří­kám, že se nepo­u­ží­va­jí vůbec, ale tady je to 80 % času, což mi při­jde nere­ál­ný).

Ale jinak je to dost fajn 😉

Pokra­čo­vá­ní tex­tu Euro­Track Simu­la­tor 2