Eli­te Dan­ge­rous: Horizons

Začal jsem „pro­zkou­má­vat“ tutu super hru, uvi­dí­me, jak se vydaří 🙂

No a tak jak šel čas, samo­zřej­mě jsem hrál dál a dál… tady jsou dal­ší screeny 😉 😉

No a ješ­tě jsem si dal troš­ku love­ní šutříků 😉 😉 

Nová Mam­ba

Nako­nec jsem si poří­dil novou Mam­bu 😉 Když to srov­nám s Lan­ce­lo­tem, je to o dost rych­lej­ší, ale ne tolik bez­peč­né, spí­še je to tako­vé malé nená­pad­né (byť čer­ve­né) píchát­ko, Lan­ce­lot má zase lep­ší ští­ty a mož­nou výba­vu. Těž­ký výběr… zatím ale zůstá­vám s Lan­ce­lo­tem, tedy 🙂

Dal­ší Anaconda!

Nazrál čas si pros­tě poří­dit dal­ší „con­du“ — tak tady je 😉 😉